Propojování se Zemí a její vícerozměrnou realitou mi rozšížilo vnímání a prohloubilo vztah  ke mě samotné. Černobílá plochost 3D reality se proměnila v pestrou víceúrovňovou barevnost. Jasněji se orientuji v tom, co vnímám, rychleji rozlišuji pravdu od lží. Události se mi 'skládají' do širších souvislostí. Je pro mě dobré následovat impulzy Života. A dějí se mi neuvěřitelné synchronicity. Kdo umí číst jazyk Života, může být v klidu. Vždy ví CO a KDY má udělat a takdy jak je důležité nedělat zbytečnosti.

 

Naše kultura nezná komunikaci se Zemí, s jejím vědomím, s jejími bytostmi a dalšími dimenzemi. Lidé s rozšířeným vnímáním se vymykají hlavnímu proudu a jsou považováni tak trochu za blázny. To co většina lidí nevidí a nevnímá, považuje za neexistující. Tak ignorance má neblahé důsledky pro nás lidi i svět. (Z knihy Kultura srdce od Marko Pogačnika a Radomila Hradila).

 

Marko Pogačnik a jeho dcera Ana jsou mí dlouhodobí učitelé. je mi ctí s nimi spolu_pracovat,

 

Telepatická CESTA DO BOSNY a HERCEGOVINY

v sobotu 11. července 2020

Více
 

Dostat se ze slepé uličky - od 26.3.2020

Depresi, ve které se lidská kultrura v současnosti nachází, způsobily nejmenší bytosti na planetě. Rodina mikrobů a virů je nejstarší komunita života, miliardy let stará. Ztělesňuje moudrost Země a její schopnost udržovat planetu naživu. Tedy co nám rodina mikroorganismů vyprázdněním našich ulic a uvalením celých národů do karatény chce říct?

Více
 

Urgentní meditace 13-03-2020

Urgentní meditace 13. března 2020
Navrhl LifeNet - síť pro geomantii a transformaci - vytvořil Marko Pogačnik

Probuďme se!
Výzva, které lidstvo právě čelí, souvisí s potenciálem našeho hrdla na jedné straně a nebezpečím tepla na straně druhé. Krk je zdrojem tvůrčího slova, které stojí za lidskou schopností tvořit. Tvořit může znamenat vytvářet zdraví a mír nebo konflikt a ničení. Je čas se probudit a uvědomit si, že lidské bytosti zdědily od Gaie, Země, úžasný dar být kreativní bytostí takovou jakou je ona sama. Lidé většinou nejednají jako vědomé a milující individuality, a tak cizí síly (vnitří i z vnějšku), které žárlí na tento náš dar, jej začaly zneužívat pro své vlastní účely, které nejsou zapsány v knize. života. Obrovská a mocná komunita mikrobů, moudrá a stará jako život sám, volá na poplach. Nasloucháme? Rozumíme proč? Nebo prostě jednáme ze strachu? Následující meditace může pomoci zvrátit ttento trend.

• Buďte přítomni v Univerzu své bytosti. Zaměřte svou pozornost na bod za krkem.
• Podívejte se na tento bod jako na zlatý uzel, který drží pohromadě tenký, ale silný zlatý svislý pramen, který vás propojuje se srdcem Země a jádrem Univerza.
• Ve své představě se pohybujte do obou směrů a ujistěte se, že jejich bod spojení (uzel) je v centru „obrovské“ koulem kolem vašeho hrdla. Částečně zasahuje do prostoru vaší lebky, částečně do prostoru srdce.
• Sféra vašeho hrdla se skládá z velkého množství částic, které jsou v neustálém pohybu: buňky, mikroby, atomy života, fotony světla, elektrické impulsy, částice minerálů atd. Mohly by se rozptýlit, pokud by je pohromadě nedrželo chladné světlo hvězdy, kterou jsme již dříve rozpoznali jako bod spojení srdce Země a jádra Univerza. Proč chladné světlo? Světlo hvězdy je chladné (podívejte se na noční oblohu), je v rezonanci s univerzální moudrostí. Teplo je světlo srdce!
• Chladné světlo hvězdy zrcadlí všechny tyto částice, které uprostřed vytvářejí organický vzorec bohatý na barvy a zvuky neustále se pohybující. Chvíli se soustředťe na tento proces, tím vznikne dokonalý vzor pro sféru hrdla.
• Poté věnujte pozornost sféře světla a barvy, které byly vytvořeny během meditace kolem oblasti vašeho hrdla a poté kolem vašeho těla. Nakonec ji šiřte tělem lidstva jako vlnu klidu a jako volání po probuzení.

Více
 

Vytvořit si vlastní svobodný prostor / 21.01.-20.02.2017

V procesu proměn Země dojde nevyhnutelně k dramatickým situacím na geologické, osobní, ekonomické i politické úrovni.  Za předpokladu, že Gaia ve spolupráci se svými zemskými i kosmickými spolutvůrci sleduje záměr obnovit původní multidimenzionální nastavení planety, bude nutné uskutečnit hlubokou transformaci. To bude obzvlášť obtížné pro lidskou civilizaci, která tvrdošíjně setrvává ve vnímání jednodimenzionální povahy Země i kosmu a tlačí její jemné reality do transcendentálního koutu, jak to dělají monoteistická náboženství.

Více
 

Být přítomen je spojený s tokem Života / 21.12.2016-20.01.2017

Ani jsme si nevšimli, že lidský způsob vnímání je těžký nástroj útlaku. Jen zřídka si lidé uvědomují, že díváním kolem sebe automaticky projektujeme do krajiny Gai náš extrémně limitovaný způsob vidění reality Života.

Více
 

Abychom zůstali v transformačním procesu / 21.11.-20.12.2016

Vidím jedinečnou sílu a krásu současné doby v tom, že paralelně k probíhajícím procesům proměny Země běží mnohem větší cyklus změn, co kterého je zahrnutý i náš Kosmos. Řečeno nejjednodušším způsobem, kosmos postavený na hiearchických principech se proměňuje do organizované 'demokracie' založené na horizontální síto sdílení, synergie a na lásce založených vztazích mezi různými světy, bytostmi a dimenzemi.

Více
 

Dračí síly Gai a obnova imunitního systému / 21.10.-20.11.

MInulá meditace měsíce byla věnována výzvám rychlé desintegraci světových struktur. Opačný aspekt stejného procesu je rovněž velkou výzvou pro lidské bytosti. Mám na mysli obnovu a posilování imunitního systému Gai s pomocí jejích dračích sil. Gaia musí předcházet nebezpečí, že by nit života na Zemi byla přerušena.

Více
 

Jak se vyrovnat s výzvou rozpadajícího se světa / 21.09.-20.10.

Během posledního období tohoto roku procesy rozkladu, které jsou součástí procesu měnící se Země, dosáhly vyšší úrovně intenzity. Struktury, které drží tělo světa pohromadě, se rozpouštějí. To má silný vliv na způsob, jak se lidé a národy chovají. Je přítomno více agresivity, výkyvů a beznaděje. Díky rozpadajícím se vnitřním hranicím se negativní emoce velmi lehce šíří a dobré lidské úmysly jsou rozmetány.

Více
 

Hledání nového způsobu uzemnění / 21.08.-20.09.2016

Nyní se často objevují turbulence na viditelných i neviditelných úrovních. Zdá se, že Gaia a její vytrvalí pomocníci pracují na dvou vzájemně se doplňujících liniích.

Více
 

Království minerálů se probouzí / 21.07.-20.08.2016

Při práci v Americe a ve Skandinávii minulý měsíc jsem zjistil, že svět minerálů vstoupil do intenzívní fáze probouzení. Uvědomil jsem si, že minerály jsou většinou čisté vědomí. Díky tomu je relativně jednoduché vstoupit do jejich světa, poznat jejich dimenzi a komunikovat s nimi.

Více
 

Oslava spolutvorby s Gaiou / 21.06-20.07.2016

Gea centrum Viva na ostrově Brač v Chorvatsku je místem 5. mezinárodního setkání LIFENET v době 17-25.6.2016. 'Oslava naší spolutvorby s Geou' je téma tohoto setkání. Účelem meditace je podpora setkání a jeho tématu.

Více
 

Obnovit roli lidských bytostí uvnitř Matice Života /21.05.-20.6.

Účelem minulé měsíční meditace bylo obnovení spojení s archetypem lidského bytí, který je společný pro nás všechny. To je způsob, jak proměnit lidský egocentrismus, tak charakteristický pro současnou epochu lidské evoluce a jeho devastující vliv na Zemi a její Bytosti.

Více
 

Obnovení spojení s archetypem lidského bytí / 21.04.-20.05.2016

Lidskou bytost lze chápat jako kosmický nápad vyvíjející se v lůně Gai.

Více
 

Zbavit jedu vzpomínky na Atlantidu / 21.03-20.04.2016

Vnesení archetypálních kvalit do života

Během posledního týdne nebo dvou bylo třeba říci,že vzpomínky na pád staré Atlantidy musí být neutralizovány. Vývoj tohoto světa ukazuje, že lidstvo není dostatečně vědomé, aby nenásledovalo stejnou cestu sebedestrukce, jak ji hlásali různí proroci ve vztahu k pozdní Atlantské periodě.

Více
 

SMĚREM K VYŠŠÍ ÚROVNI INTEGRITY / 21.02.-20.03.201

Je dobré si uvědomit, že tok životní síly prostřednictvím našich těl a lidské kreativity není něco automatického. Tyto mocné bytosti, které se obvykle nazývají Dévy, rozpoznaly organismy života skrze své spojení s maticí života, který Gaia a její bytosti budovaly na Zemi v průběhu miliard let. Naše civilizace rychle ztrácí toto životně důležité spojení. Jsme banda moderních kultur, které stále méně a méně rozpoznávají Dévy jako část organismu Života. Důsledky nemusí být uváděny do slov.

Více
 

Zůstat v kontaktu s maticí ŽIVOTA / 20.01. - 20.02. 2016

Týden po vstupu do nového roku se stalo něco dramatického. Země stáhla asi 90% životní energie z úrovně existence dané lidské civilizaci. To znamená, že v současné době žijeme na poušti. Tento druh změny se ve skutečnosti očekával, protože neexistuje žádná známka toho, že lidstvo je připraveno změnit svůj postoj ani k této vzácné planetě, ani ve vztahu k naší vlastní matici Života.

Více